- Nắn chỉnh tháo lắp
- Nắn chỉnh cố định
- Nắn chỉnh sớm (cố định) nhóm răng cửa lệch lạc ở trẻ em